INFORMATIONSSÄKERHET

INFORMATIONSSÄKERHET OCH LIS-ARBETE


Som rådgivare, projektledare, bollplank eller CISO bistår jag i arbetet med att införa ett Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, genom att utbilda, identifiera sårbarheter och införa de styrdokument, åtgärder och rutiner som behövs.

Exempel på vad jag hjälpa dig med:


  • genomföra gap-analys av ditt nuläge


  • ge råd om säkerhetsåtgärder


  • införa och förvalta policys och riktlinjer
  • ta ett helhetsgrepp och skapa ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt för att ge organisationens information det skydd den behöver


  • få ledningens godkännande för initiering av ett LIS-projekt 


  • definiera omfattning, gränser samt policy för LIS


  • genomföra analys av informationssäkerhetskrav

  • genomföra riskbedömning och planera riskbehandling

  • utforma LIS

Konfidentialitet: att endast behöriga personer får ta del av informationen.


Riktighet: att det går att lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd.


Tillgänglighet: att informationen är åtkomlig och tillgänglig när den behövs.


Spårbarhet: att i efterhand kunna verifiera och härleda hur uppgifter har behandlats och av vem.

Att jobba med informationssäkerhet innebär att skydda information enligt fyra principer

Löpande fakturering

Timbank där du får ett visst antal timmar. I gengäld ger jag dig rabatt på timpriset

Fakturering efter avslutat uppdrag

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST:

JAG ÄR CERTIFIERAT DATASKYDDSOMBUD MED LÅNG JURIDISK ERFARENHET 

unsplash