GDPR-RÅDGIVNING

GDPR-RÅDGIVNING, INTEGRITETSPOLICY & COOKIEPOLICY

Om du bara behöver rådgivning då och då hjälper jag dig att lösa ditt problem eller din fråga inom dataskyddsområdet. Jag hjälper alla verksamheter oavsett om det är en myndighet, ett uppstartsbolag eller ett större företag.

Som jurist, projektledare eller bollplank ser jag till att organisationen kan leva upp till kraven i GDPR och dataskyddslagen genom att identifiera sårbarheter och införa de skydd, åtgärder och rutiner som behövs.

Som GDPR-rådgivare kan jag, bland annat, hjälpa dig med att:

  • nulägesanalys och råd om vilka åtgärder som ska genomföras.
  • framtagning av styrdokument exempelvis integritetspolicy och cookiepolicy.
  • förslag på rutiner för incidenthantering och enskildas rättigheter.
  • stöd i genomförandet av konsekvensbedömningar.
  • i nulägesanalys inventera befintliga processer och informationstillgångar.
  • utreda ändamål, laglig grund, gallringsfrister och nuläget av informationssäkerhet.
  • föreslå och införa dataskyddsorganisation, utbildningsinsatser, styrdokument & riktlinjer och processer för incidenthantering och de registrerades rättigheter.
  • fortbildning så att ni själva kan sköta och/eller få ökad förståelse för er GDPR-policy.

VAD INNEBÄR GDPR-PROGRAM FÖR EFTERLEVNAD AV DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?

GDPR (General Data Protection Regulation) eller på svenska allmänna dataskyddsförordningen är ett regelverk som berör i princip alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Undantag är behandling för privat bruk. Syftet med förordningen är öka skyddet för personuppgifter och att ge enskilda rätt att själva bestämma över användningen av deras personuppgifter. Ett annat syfte är att personuppgiftsansvariga bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.

Förordningen ställer höga krav på att verksamheten exempelvis har incidentrapporteringsrutiner, att konsekvensbedömningar genomförs, att det finns processer och rutiner för enskildas rättigheter och att personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Att inte följa regelverket kan bli mycket dyrt, upp till 20 miljoner Euro för små verksamheter och upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen för stora verksamheter.

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST:

 

 

 

 

JAG ÄR Certifierad Dataskyddsombud med lång juridisk erfarenhet

Kontakta mig idag så hjälper jag dig att hitta rätt stöd för dig och din verksamhet