GDPR-rådgivning

it-jurist

GDPR-RÅDGIVNING, INTEGRITETSPOLICY & COOKIEPOLICY

Om du bara behöver rådgivning då och då hjälper jag dig att lösa ditt problem eller din fråga inom dataskyddsområdet. Jag hjälper alla verksamheter oavsett om det är en myndighet, ett uppstartsbolag eller ett större företag.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:

 • nulägesanalys och råd om vilka åtgärder som ska
  genomföras
 • framtagning av styrdokument exempelvis
  integritetspolicy och cookiepolicy
 • ge förslag på rutiner för incidenthantering och
  enskildas rättigheter
 • stöd i genomförandet av konsekvensbedömningar
 • utreda ändamål, laglig grund, gallringsfrister och
  nuläget av informationssäkerhet
 • fortbildning så att ni själva kan sköta och/eller få ökad
  förståelse för dataskydd

Som jurist, projektledare eller bollplank ser jag till att organisationen kan leva upp till kraven i dataskyddsregelverket genom att identifiera sårbarheter och införa de skydd, åtgärder och rutiner som behövs.

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST

VAD INNEBÄR GDPR-PROGRAM OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?

GDPR (General Data Protection Regulation) eller på svenska allmänna dataskyddsförordningen är ett regelverk som berör i princip alla
verksamheter som behandlar personuppgifter. Undantag är behandling för privat bruk. Syftet med förordningen är öka skyddet för
personuppgifter och att ge enskilda rätt att själva bestämma över användningen av deras personuppgifter. Ett annat syfte är att
personuppgiftsansvariga bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.

 

Förordningen ställer höga krav på att verksamheten exempelvis har incidentrapporteringsrutiner, att konsekvensbedömningar
genomförs, att det finns processer och rutiner för enskildas rättigheter och att personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Att inte följa
regelverket kan bli mycket dyrt, upp till 20 miljoner Euro för små verksamheter och upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen
för stora verksamheter.